INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť najmä návštevníkom webových stránok a klientom, popr. potenciálnym klientom (ďalej len "klienti") a obchodným partnerom (klienti a obchodní partneri ďalej spoločne ako "subjekty údajov") spoločnosti FORTISSIMO, spol. s ro, IČ 633 21 521, so sídlom Husova 282, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika (ďalej len "spoločnosť"), najmä informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť spracováva, akým spôsobom a za akým účelom s nimi nakladá alebo aké sú práva dotknutých osôb vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom. Spoločnosť pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako správca osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa všeobecne rozumie systematické nakladanie s osobnými údajmi, najmä zhromažďovanie údajov, zaznamenávanie a ukladanie týchto údajov na nosiče dát, ich prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadnutie, používanie, odovzdávanie, šírenie alebo sprístupnenie iným spôsobom, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie osobných údajov.

Spoločnosť je za účelom poskytovania služieb subjektom údajov povinná spracovávať ich osobné údaje. Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné pre uzavretie zmluvného vzťahu, resp. už pre rokovania o jeho uzavretí, pre plnenie zmluvných povinností, ako aj na účely jednoznačnej identifikácie konkrétneho subjektu údajov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje dotknutých osôb manuálne aj v elektronickom informačnom systéme. Osobné údaje sú tak pod stálou fyzickú, technickú i elektronickou kontrolou. Bezpečnostné mechanizmy spoločnosti sú nastavené tak, aby zabezpečili maximálnu možnú ochranu všetkých dát a osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva tak, aby bolo zabránené najmä ich zneužitiu, poškodenie strate či zničeniu. K spracovávaným osobným údajom subjektov údajov majú prístup iba autorizovaní pracovníci spoločnosti, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

Spoločnosť v stanovených prípadoch oznámi subjektu údajov legislatívou stanoveným spôsobom skutočnosť, že hrozí určitý prípad porušenia bezpečnosti osobných údajov, ktorý bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby.

Právny dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje dotknutých osôb s ich súhlasom (dôvod podľa čl. 6 ods. 1. písm. A) GDPR). Bez ich súhlasu spoločnosť spracováva osobné údaje len v zákonom stanovených prípadoch, keď súhlas dotknutej osoby na spracovanie ich osobných údajov nie je nutný, a to za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (dôvod podľa čl. 6 ods. 1. písm. C) GDPR ), povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so subjektom údajov dôvod podľa čl. 6 ods. 1. písm. b) GDPR, a z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti (dôvod podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR), či za iným legitímnym účelom spracovania.

Spracovanie osobných údajov so súhlasom subjektu údajov

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jeho osobných údajov je úplne dobrovoľné. Dotknutá osoba môže spoločnosti udeliť súhlas so spracovaním jeho osobných údajov k účely špecifikovaným priamo v súhlase.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby

V rámci poskytovania svojich služieb je spoločnosť povinná (pri uzatváraní aj trvania zmluvného vzťahu) zisťovať a spracovávať právnymi predpismi stanovené osobné údaje o orgánoch údajov. Na spracovanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb subjektom údajov nie je spoločnosť povinná zaobstarať si ich súhlas. Ak odmietne subjekt údajov poskytnúť spoločnosti svoje osobné údaje, nemôžu mu byť podľa požiadaviek právnych predpisov poskytnuté služby spoločnosti.

Spoločnosť je oprávnená spracovávať osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu, a to najmä na účely:

  •     vykonávanie identifikácie a ďalších povinností podľa zákona č. 253/2008 Zb. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a plnenie povinností vyplývajúcich z iných právnych predpisov,
  •     plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy,
  •     oprávnených záujmov spoločnosti,
  •     ochrany práv a právom chránených záujmov spoločnosti.

 

Spracovávané osobné údaje

Spoločnosť spracováva o subjektoch údajov nižšie uvedené údaje, ktoré slúžia najmä na účel ich kontaktovanie, identifikáciu, k ďalšej komunikácii pri uzatváraní zmluvného vzťahu so spoločnosťou a na poskytovanie služieb spoločností, tj .:

  •     základné identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, názov spoločnosti, identifikačné číslo
  •     kontaktné údaje, najmä telefón, e-mailovú, poštovú adresu, adresu bydliska, adresu sídla

 

Na účely poskytovania služieb spoločnosť uchováva a spracováva aj ďalšie údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytovanie služieb, plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností.

Vyššie uvedené osobné údaje dotknutých osôb sú využívané na uvedené účely, príp. na účely v rámci subjektom údajov udeleného súhlasu.

Zdroje osobných údajov

Spoločnosť spracováva iba tie osobné údaje dotknutých osôb, ktoré jej sami poskytnú, počas rokovaní o uzavretí zmluvného vzťahu a v priebehu jeho trvania.

Kontaktný formulár na webových stránkach

Všetky osobné údaje vložené do kontaktného formulára, ktorý je umiestnený na webových stránkach spoločnosti - www.devizy.cz, bude spoločnosť spracovávať za účelom spracovania správy odoslané záujemcom o služby a prípravy odpovede na nej, prípadne preto, aby mohli pracovníci spoločnosti záujemcov priamo kontaktovať. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda záujem spoločnosti komunikovať so záujemcom ohľadom poskytnutia služieb spoločnosti, pričom záujemcov sa na spoločnosť sám sa žiadosti o kontaktovanie obrátil. Na tento účel bude spoločnosť osobné údaje spracovávať po celú dobu, po ktorú bude so záujemcom komunikovať, maximálne však po dobu 12 mesiacov od poslednej komunikácie so záujemcom.

Lehoty

Spoločnosť bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby po dobu poskytovania služieb a plnení zmluvy. Potom je spoločnosť povinná uchovávať osobné údaje dotknutej osoby po dobu stanovenú právne predpisy. V prípade spracovania na základe súhlasu bude spoločnosť spracovávať údaje po dobu, počas ktorej jej bol subjektom údajov udelený súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

Akonáhle uplynú lehoty na spracovanie osobných údajov, všetky osobné údaje dotknutých osôb sú zo systémov spoločnosti zmazané.

Sprístupnenie

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené tretím osobám bez ich súhlasu najmä:

  •     v rámci plnenia povinností ustanovených právnymi predpismi,
  •     ďalším osobám za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov spoločnosti,
  •     osobám povereným spoločnosťou na plnenie jej zmluvných a zákonných povinností
  •     so súhlasom dotknutej osoby, popr. na základe jeho príkazu na odovzdanie aj ďalším subjektom.

Cookies

Informácie o užívateľovi tejto webovej stránky spoločnosť zhromažďuje automaticky. Tieto informácie sú spracovávané dôverne a spoločnosť ich používa iba v súlade s podmienkami uvedenými v týchto informáciách o spracovaní osobných údajov. Spoločnosť môže používať "cookies" na uchovanie, popr. aj na sledovanie informácií o užívateľovi. Súbory cookies spoločnosť používa pre správu systému a analýzu návštevnosti webových stránok spoločnosti za účelom zlepšenia užívateľské skúsenosti a zlepšovanie služieb.

 

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo na prístup

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o tom, či a aké osobné údaje o ňom spoločnosť spracováva a na prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Spoločnosť poskytne subjektu údajov nevyhnutnú súčinnosť bez zbytočného odkladu po vznesení jeho požiadavke.

Právo na opravu

Subjekt údajov je ďalej oprávnený požadovať od spoločnosti vysvetlenie ak sa domnieva, že spoločnosť, popr. spracovateľ, o dotknutej osoby spracováva napr. nepresné osobné údaje. Subjekt údajov je v tejto súvislosti ďalej oprávnený požadovať opravu / doplnenie svojich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi (popr. Požadovať, aby spoločnosť odovzdala tieto údaje priamo inému správcovi, ak je to technicky možné), bez toho, aby tomu spoločnosť bránila, a to v prípade, že spracovanie jeho osobných údajov spoločnosťou je založené na súhlase dotknutej osoby, na zmluvnom vzťahu so spoločnosťou alebo v prípade, keď sa spracovanie vykonáva automatizovane.

Právo namietať

Subjekt údajov je oprávnený namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov. Spoločnosť sa v nadväznosti na vznesenú námietku zaväzuje subjektu údajov oznámiť dôvody, ktoré spoločnosť k spracovaniu jeho osobných údajov oprávňujú.

Právo na obmedzenie spracovania

Subjekt údajov je oprávnený požadovať, aby spoločnosť obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, popiera ak presnosť osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné a subjekt údajov odmieta vymazanie osobných údajov, nepotrebuje ak už spoločnosť osobné údaje subjektu údajov na účely spracovania, ale subjekt údajov je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, príp. vzniesol Ak subjekt údajov námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov.

Obmedzenia spracovanie osobných údajov subjektu údajov bude trvať po legislatívou stanovenú dobu. Spoločnosť subjektu údajov vopred upozorní na skutočnosť, že obmedzenie spracovanie bude následne zrušené.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Subjekt údajov je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Na základe odvolania súhlasu spoločnosť prestane spracovávať osobné údaje dotknutých osôb na účely, na ktoré bol predtým udelený súhlas. Spoločnosť je však povinná ďalej spracovávať osobné údaje dotknutých osôb, a to za účelom plnenia povinností uložených právnymi predpismi, ako napr. Zákonom č. 253/2008 Zb. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, zákon č. 563 / 1991 Zb. o účtovníctve a pod., za účelom plnenia povinností v rámci zmluvného vzťahu so subjektom údajov, ako aj s cieľom určiť, výkonu alebo obhajoby prípadných právnych nárokov. Osobné údaje dotknutých osôb budú naďalej spracovávané iba z vyššie uvedených dôvodov, a to po legislatívou stanovenú dobu. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania týchto údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním predtým udeleného súhlasu.

Okrem prípadov ustanovených právnymi predpismi, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby (pozri § 43 ods. 3 zák. Č. 110/2019 Zb. O spracovanie osobných údajov), spoločnosť spracováva osobné údaje dotknutých osôb výhradne s ich dobrovoľným súhlasom.

Subjekt údajov je po ukončení všetkých zmluvných vzťahov so spoločnosťou oprávnený odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a rodného čísla sa na účely, ktoré nevyplývajú z právnych predpisov. Odvolá Ak subjekt údajov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, spoločnosť bude ďalej uchovávať iba tie osobné údaje subjektu údajov, ktoré sú potrebné na plnenie povinností spoločnosti vyplývajúcich z právnej predpisov.

Právo na výmaz

Subjekt údajov je oprávnený požadovať tiež likvidáciu svojich osobných údajov, a to v prípade, kedy má za to, že spoločnosť spracováva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi. Subjekt údajov je ďalej oprávnený požiadať spoločnosť o vymazanie svojich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované, ďalej v prípade, kedy nezákonne spracované v prípade, keď subjekt údajov odvolá svoj skôr udelený súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie, a tiež v prípade, keď subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov, a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie.

Uplatnenie práv subjektu údajov

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva kontaktovaním spoločnosti, a to prostredníctvom listu adresovaného do sídla spoločnosti Husova 282, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika.

O vybavení svojej požiadavky je dotknutá osoba informovaná zo strany spoločnosti bez zbytočného odkladu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak sa žiadosti subjektu údajov zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä pretože sa opakujú, môže spoločnosť účtovať subjektu údajov poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Subjekt údajov je oprávnený obrátiť so svojím podnetom aj na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

Informácie o spracovaní osobných údajov sú subjektu údajov k dispozícii na vyžiadanie na kontaktnej adrese spoločnosti a na webových stránkach spoločnosti.

Stiatnite TU (CJ)

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.